• provádíme kontrolu stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace, aby byl dodržen rozpočet a termíny, jakož i platné právní předpisy
 • seznámíme se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
 • odevzdáme staveniště zhotoviteli včetně vypracovaného vlastního protokolu o předání a převzetí
 • účastníme se kontrolních zaměření terénu a vytyčení stavby zhotovitelem před zahájením prací
 • provádíme průběžnou kontrolu projektové dokumentace, upozorníme na případné vady projektu, vyvoláme jednání a spolupracujeme s projektantem na jejich odstranění, vždy vše koordinujeme s pověřeným zástupcem investora
 • organizačně zajistíme kontrolní dny na stavbě, svolávání účastníků a vedení jednání, vyhotovíme zápis
 • evidujeme a zabezpečujeme doplňování realizační projektové dokumentace, provádíme sledování a kontrolu investorem odsouhlasených změn (méněprací a víceprací), jejich finanční ocenění a řádnou realizaci
 • zabezpečujeme dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 • projednáváme dodatky a změny projektu
 • spolupracujeme s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při kontrole souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
 • provádíme sledování ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným vícenákladům a méněnákladům
 • evidujeme a archivujeme dokumentaci dokončených částí díla vč. její věcné kontroly
 • kontrolujeme úplnost, věcnou a cenovou správnost faktur zhotovitele, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, potvrzujeme zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací
 • kontrolujeme čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací s vazbou na skutečně prováděné práce
 • provádíme průběžnou kontrolu a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací vč. kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě
 • provádíme průběžnou fotodokumentaci a video dokumentaci průběhu stavby
 • provádíme písemné převzetí zápisem do stavebního deníku těch částí stavby, které budou v dalším postupu stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými
 • průběžně sledujeme vedení stavebního deníku, provádění zápisů, připomínek, stanovisek a přejímek stavebních prací
 • sledujeme a kontrolujeme celkovou kvalitu prováděných prací
 • spolupracujeme se zhotovitelem při provádění opatření na odvracení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami a haváriemi
 • vyhotovujeme soupis vad a nedodělků, sledujeme a protokolárně potvrzujeme jejich odstranění
 • zajišťujeme vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby
 • zajišťujeme vydání kolaudačního souhlasu
 • dohlížíme na odstranění kolaudačních závad zhotovitelem
 • provádíme kontrolu vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu
 • předáme investorovi k archivaci foto a video dokumentaci výstavby a veškeré doklady pořízené v průběhu provádění díla