V rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu:

 • zkontrolujeme a zhodnotíme stav projektové dokumentace ve vztahu k dotačním titulům
 • posoudíme a parametrizujeme projekt
 • zpracujeme variantní studie
 • zpracujeme technicko–ekonomické posouzení
 • vybereme vhodný dotační titul
 • navrhneme další postup přípravy projektu
 • průběžně konzultujeme s příkazcem v rámci přípravy projektu
 • konzultujeme projekt s relevantními orgány
 • účastníme se jednání příkazce a dalších poskytovatelů služeb v projektu
 • navrhneme optimalizaci nákladů projektu
 • navrhneme časový harmonogram projektu
 • poskytujeme ekonomické a daňové poradenství

V rámci realizace projektu: 

 • zajistíme opatření k dodržení technicko – ekonomických parametrů projektu a monitorovacích ukazatelů
 • nabízíme poradenství k nastavení provozu infrastruktury
 • posoudíme a navrhneme vhodný typ provozního modelu
 • průběžně kontrolujeme dodržení podmínek Přijatelnosti, metodiky a platné legislativy ČR v souvislosti s provozováním VH infrastruktury
 • vypracujeme podrobný postup a harmonogram ve věci zajištění provozování projektu zvoleným typem provozního modelu
 • zastupujeme zadavatele ve všech jednáních se zástupci poskytovatele podpory ve věci budoucího provozování a zejména pak dodržení podmínek Přijatelnosti
 • kontrolování souladu reálných provozních příjmů a výdajů provozu s odhadovanými ve finanční analýze vč. projednání případných nesouladů a návrhu řešení vedoucímu k dodržení platné legislativy ČR i podmínek stanovených poskytovatelem dotace