Veřejné zakázky

 • zpracujeme návrh zadávacích podmínek a jejich konzultaci se zadavatelem
 • zpracujeme návrh hodnotících kritérií a jejich konzultaci se zadavatelem
 • vypracujeme definitivní znění zadávacích podmínek
 • zařídíme distribuci zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku
 • zajistíme organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami od jednotlivých uchazečů během soutěžní lhůty (dle požadavku zadavatele)
 • zorganizujeme a provedeme otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, zpracujeme protokol o otevírání obálek s nabídkami dle rozhodnutí komise pro otevírání obálek jmenované zadavatelem
 • organizačně zajistíme komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
 • posoudíme nabídky uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti a splnění soutěžních podmínek zadavatele
 • provedeme „rozbor nabídek“, tj. vypracování srovnávacího posudku všech nabídek pro potřeby členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • organizujeme průběh komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • zpracujeme „zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ včetně zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících protokolů na základě rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • vypracujeme „rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ na základě rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • vypracujeme „oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ na základě rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • spolupracujeme se zadavatelem a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek při řešení případných námitek uchazečů
 • zpracujeme písemnou zprávu zadavatele
 • předáme veškerou dokumentaci z průběhu výběrového řízení zadavateli

Organizační zajištění koncesního řízení

zadávací řízení na výběr provozovatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Podmínkami přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

 • posoudíme a navrhneme vhodný typ zadávacího řízení pro výběr provozovatele
 • průběžně kontrolujeme dodržení podmínek Přijatelnosti (příloha č. 7 Operačního programu Životní prostředí a metodiky rozvádějící tuto přílohu)
 • vypracujeme harmonogram ke zvolenému typu ZŘ
 • spolupracujeme při tvorbě nastavení kvalifikačních a hodnotících kritérií a podmínek provozní smlouvy
 • připravíme zadávací dokumentaci pro KŘ včetně všech povinných příloh
 • provedeme koordinaci získávání vstupních dat do finančního modelu, včetně přípravy elektronických soutěžních nástrojů
 • předložíme zadávací dokumentaci ke schválení na Státním fondu životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“)
 • zajistíme organizaci koncesního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Podmínkami přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OPŽP  
 • předáme soutěžní podmínky zakázky na veřejnou desku mandanta
 • obstaráme zadávací dokumentaci - kompletaci a  rozmnožení dokumentace v potřebném množství
 • zajistíme distribuci zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku
 • zajistíme organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami od jednotlivých uchazečů během soutěžní lhůty
 • zajistíme organizační zajištění komise pro otevírání obálek v součinnosti s mandantem (písemné obeslání jednotlivých členů)
 • provedeme otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů (účast jako člen komise pro otevírání obálek s nabídkami v případě požadavku mandanta), pořídíme protokol o otevírání obálek s nabídkami
 • zajistíme organizační zajištění komise pro posouzení a hodnocení nabídek (písemné obeslání jednotlivých členů a náhradníků jmenovaných mandantem)
 • posoudíme nabídky uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti, plnění soutěžních podmínek zadavatele
 • provedeme „Rozbor nabídek“, tj. vypracujeme srovnávacího posudku všech nabídek pro potřebu členů komise pro hodnocení a posoudíme nabídek
 • zařídíme organizaci průběhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • zúčastníme se komise pro posouzení a hodnocení nabídek (jako přizvaný odborník nebo v případě požadavku mandanta jako člen komise)
 • zpracujeme „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ (zápis) včetně zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících protokolů
 • vypracujeme znění „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“
 • vypracujeme znění „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“
 • podáme žádost o vydání stanoviska k uzavření koncesní smlouvy na Ministerstvo financí ČR
 • předložíme doklady z koncesního řízení ke schválení na SFŽP
 • spolupracujeme s mandantem při řešení případných námitek uchazečů
 • spolupracujeme s mandantem při řešení případných námitek odvolání uchazečů v úrovni zadavatele a v úrovni Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže
 • předáme dokumentaci z průběhu zadávacího řízení
 • zajistíme zápis uzavřené smlouvy do Rejstříku koncesních smluv