Zpracování a podání žádosti:

 • zpracujeme návrh žádosti o poskytnutí podpory z evropských fondů a ze státních zdrojů včetně příloh v rozsahu stanoveném pokyny pro zpracování žádosti o poskytnutí podpory daným poskytovatelem podpory
 • nabízíme poradenskou a organizační podporu při získávání vyjádření dotčených orgánů
 • vypracujeme finální verze Žádosti v elektronické a tištěné podobě včetně příloh v rozsahu stanoveném pokyny pro zpracování žádosti o poskytnutí podpory daného poskytovatele podpory
 • zajistíme kompletaci finální Žádosti včetně všech povinných příloh a její podání na příslušný úřad poskytovatele podpory
 • nabízíme poradenskou a organizační podporu při vyřizování případných dotazů ze strany poskytovatele podpory

 Zpracování podkladů k rozhodnutí o poskytnutí dotace:

 • komunikujeme s poskytovatelem podpory až do okamžiku zahájení realizace akce
 • zadáme údaje z výběrových řízení, definici objektů, finančně platební kalendář a další nutné údaje do informačního systému poskytovatele dotace
 • připravíme a zkompletujeme nezbytné doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory
 • aktualizujeme finanční analýzy, popř. cost benefit analýzy
 • odevzdáme kompletní podklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory včetně vyplnění všech souvisejících údajů v  informačním systému poskytovatele dotace.
 • vypořádáme případné připomínky poskytovatele

Investiční dozor:

 • provádíme kontrolu formálních náležitostí faktur
 • zajistíme kompletaci měsíčních faktur od jednotlivých dodavatelů investora, zadání do informačního systému poskytovatele dotace, fyzické předání poskytovateli
 • podáme pravidelné žádosti o platbu v elektronickém informačním systému poskytovatele dotace, fyzicky je doručíme poskytovateli
 • odešleme pravidelné monitorovací zprávy ohledně průběhu realizace projektu od doby zahájení realizace stavby do doby ukončení projektu
 • zajistíme žádosti o případné změny projektu

Závěrečné vyhodnocení akce:

 • doplníme údaje v informačním systému poskytovatele dotace
 • vyhodnotíme monitorovací ukazatele projektu
 • zajistíme, zkompletujeme a odevzdáme všechny doklady požadované dle přílohy aktuálně platné směrnice a podmínek dotačního titulu
 • připravíme závěrečnou monitorovací zprávu

 Monitorování projektu v době udržitelnosti

 • nabízíme poradenskou činnost a monitoring provozování infrastruktury v rámci projektu v době jeho udržitelnosti po dobu deseti let, které zahrnují zejména:
 • zajistíme monitoring podmínek poskytovatele dotace, průběžné sledování aktuálních metodik vydávaných poskytovatelem dotace s ohledem na zajištění udržitelnosti projektu
 • povedeme konzultace projektu s investorem za účelem dodržení všech podmínek poskytnutí podpory a případné související konzultace se zástupci poskytovatele;
 • připravíme případnou další podporu úspěšného zajištění všech kroků nutných pro naplnění podmínek poskytnutí podpory po dobu udržitelnosti projektu
 • dohlédneme na zpracování a odeslání Průběžné provozní monitorovací zprávy v systému donátora  za předcházející období dle podmínek dotačního titulu