Investor: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Klepsa, starosta města

Popis projektu: Předmětem zakázky je regenerace zeleně v historickém centru pevnostního města Josefov, jež je součástí města Jaroměř. Řešené území lze rozdělit na historické centrum, obvodové aleje, park u Ravelinu XVII a rozsáhlý park. Projekt spočíval především v ošetření stávajících téměř 1600 stromů, výsadbě 519 dřevin a kácení dřevin vyhodnocených jako rizikových. Celá akce proběhla na více než 32 ha a bylo regenerováno téměř 7 km stromořadí. V roce 1971 byl Josefov prohlášen městskou památkovou rezervací. Celkové výdaje projektu činili 24,06 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Poradenská činnost v rámci přípravy projektu
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr odborného technického dozoru
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
  •  Příprava podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory
  •  Průběžné doplňování údajů v prostředí Benefill, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 2009 – 09/2013

Dotační program: Operační program Životní prostředí Prioritní osa 6