Splašková kanalizace a ČOV pro obec Rychnov na Moravě – Horní Rychnov, Dolní Rychnov

Investor: Obec Rychnov na Moravě, Rychnov na Moravě 63, 569 34 Moravská Třebová

Kontaktní osoba: Milan Hána, starosta obce

Popis projektu: Předmětem podpory je výstavba kanalizace v délce 16,5 km (vč. přípojek) a výstavba ČOV o kapacitě 982 EO. Realizací projektu bude možno připojit 605 EO na vyhovující ČOV a odstranit znečištění 24,91 t/rok CHSKCr. Předpokládané investiční náklady akce činí 98,9 mil. Kč bez DPH.
 
Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb

       Příprava a organizace zajištění podání žádosti o podporu

       Příprava a kompletace podkladů pro RoPD

       Investiční dozor investora

       Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí 2021 - 2027

Termín realizace projektu: 08/2023 – dosud