Těchlovice – kanalizace a ČOV

InvestorObec Těchlovice, Těchlovice 18, 503 27 Lhota pod Libčany

Kontaktní osoba: Naděžda Švadlenková, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je výstavba splaškové kanalizace v obci Těchlovice. Odpadní vody budou napojeny na novou čistírnu odpadních vod Těchlovice, která se staví společně se splaškovou kanalizací. Čistírna odpadních vod je navržena s kapacitou pro 500 EO. Součástí stavby je celkem 4,78 km kanalizace. Konkrétně se jedná o 3,27 km gravitační kanalizace, 0,6 km výtlačného potrubí a 4 čerpací stanice. Dále bylo součástí stavby 0,9 km veřejných přípojek, kterými bude napojeno přibližně 435 obyvatel. Investiční náklady akce činí 47,321 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu
  • Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele, soupisu prací a výkazu výměr
  • Příprava a kompletace podkladů pro RoPD
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životního prostředí

Termín realizace projektu: 10/2017 - dosud