Suchdol – dostavba vodovodu III.etapa

Investor: Městys Suchdol, Suchdol č.p. 1, 285 02 Suchdol

Kontaktní osoba: Ing. Jana Rychlíková, starostka městyse

Popis projektu: Předmětem této akce je dostavba nového vodovodního potrubí v městysu Suchdol. Stavba bude délky 2,465 km vodovodního potrubí. Stavbou bude napojeno na vodovod 359 obyvatel. Předpokládané investiční náklady akce činí 14,232 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 12/2018 - dosud