Ratenice - vodovod

InvestorObec Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Pečky

Kontaktní osoba: Ing. Martina Podskalská, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je výstavba nového vodovodního potrubí v obci Ratenice. Vodovod bude napojen na sousední obec Cerhenice. Současně s výstavbou vodovodu bude vybudován nový vodojem s kapacitou 100m3. Stavba bude délky 6,222 km vodovodního potrubí včetně propojovacího potrubí. Konkrétně se jedná o 4,57 km vodovodních řadů v obci a 1,65 km přívodního vodovodu z Cerhenic. Stavbou bude napojeno na vodovod 593 obyvatel. Předpokládané investiční náklady akce činí 43,243 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 12/2018 - dosud