Splašková kanalizace a kanalizační přivaděč Radovesnice I

InvestorObec Radovesnice I, Lošanská 23, 280 02 Radovesnice I

Kontaktní osoba: Danuše Dušková, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je výstavba splaškové kanalizace v obci Radovesnice I s napojením na stávající kanalizaci v Kolíně. Součástí stavby je celkem 4,93 km kanalizace. Konkrétně se jedná o 2,92 km gravitační kanalizace, 0,72 km výtlačného potrubí, 0,3 km tlakové kanalizace a 4 čerpací stanice. Dále bylo součástí stavby 1,0km přípojek, kterými bude napojeno přibližně 360 obyvatel. Investiční náklady akce činí 50,854 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu
  • Příprava a kompletace podkladů pro RoPD
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životního prostředí

Termín realizace projektu: 10/2017 - dosud