InvestorObec Markvartice, Markvartice 59, 507 42 Markvartice

Kontaktní osoba: Hana Zörklerová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování vodovodu v místních částech Skuřina a Hřmenín, které spadají pod obec Markvartice. Dále jsou předmětem výstavby další objekty jako je vrt, úpravna vody, dvě čerpací stanice a vodojem s kapacitou 30m3. Délka vodovodu v místní části Skuřina je délky 2,8km a vodovod v místní části Hřmenín je délky 3,35km. Přívodní řad mezi úpravnou vody a vodojemem je 0,96km. Stavbou dojde k napojení přibližně 120 obyvatel na novou vodovodní síť. Předpokládané investiční náklady akce činí 30,618 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Poradenská činnost před podáním žádosti
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu
  • Příprava a kompletace podkladů pro RoPD
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Národní program životního prostředí

Termín realizace projektu: 12/2019 - dosud