ČOV a kanalizace Lovčice

InvestorObec Lovčice, Lovčice 185, 503 61 Lovčice u Nového Bydžova

Kontaktní osoba: Ing. Petra Petrovická, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování gravitační kanalizační sítě v obci Lovčice. Odpadní vody budou napojeny na novou čistírnu odpadních vod Lovčice, která se buduje společně se splaškovou kanalizací. Čistírna odpadních vod je navržena s kapacitou pro 700 EO. Gravitační splašková kanalizace je navržena o celkové délce 7,759km. Konkrétně se jedná o 4,943 km veřejné kanalizace a 2,816 km přípojek. Stavbou dojde k napojení přibližně 634 obyvatel na novou čistírnu odpadních vod. Předpokládané investiční náklady akce činí 57,942 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Investiční dozor investora
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životního prostředí

Termín realizace projektu: 12/2017 - 12/2020