Kratonohy – splašková kanalizace

Investor: Obec Kratonohy, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy

Kontaktní osoba: Petr Šatalík, starosta obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování gravitační kanalizační sítě v obci Kratonohy. Odpadní vody budou napojeny na novou čistírnu odpadních vod Kratonohy, která se budovala společně se splaškovou kanalizací. Čistírna odpadních vod je navržena s kapacitou pro 650 EO. Gravitační splašková kanalizace je navržena o celkové délce 3,95km. Stavbou dojde k napojení přibližně 535 obyvatel na novou čistírnu odpadních vod. Investiční náklady akce činí 43,87 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a kompletace podkladů pro RoPD
  • Investiční dozor investora
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životního prostředí

Termín realizace projektu: 12/2017 - 12/2020