InvestorObec Konojedy, Konojedy 7, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Neužilová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování nového vodojemu pro obec Konojedy a propojení se stávající vodovodní sítí. Konkrétně se jedná o stavbu dvoukomorového vodojemu 2 x 60 m3, která navyšuje kapacitu stávajícího vodojemu o velikosti 100 m3 s ohledem na počet obyvatel a potřebu pitné vody při maximálních odběrech. Stávající vodojem byl v nevyhovujícím stavu. Stavba je navržena na dlouhodobý výhled pro 330 obyvatel. Investiční náklady akce činí 5,648 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení akce na MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Investiční dozor investora
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 06/2017 - 12/2020