Doudleby nad Orlicí – splašková kanalizace

InvestorMěstys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Kontaktní osoba: Ing. Ivan Keprta, starosta městysu

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování převážně gravitační kanalizační sítě v městyse Doudleby nad Orlicí. Odpadní vody budou napojeny na stávající čistírnu odpadních vod Vamberk. Splašková kanalizace je navržena o celkové délce 15,3km včetně veřejných přípojek. Kanalizační řady navržené splaškové kanalizace budou napojeny do čerpací stanice ČS a z ní budou odpadní vody čerpány na ČOV Vamberk. Konkrétně bude vybudováno 9,25 km gravitačního potrubí, 7 čerpacích stanic, 3,17 km výtlaků a 2,9km přípojek včetně stavby odboček, kterých je v plánu cca 450 kusů. Stavbou dojde k napojení přibližně 1850 obyvatel na stávající čistírnu odpadních vod. Předpokládané investiční náklady akce činí 135,548 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení akce
  • Příprava a kompletace podkladů pro RoPD
  • Investiční dozor investora
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2017 - dosud