Kanalizace Červeněves a Chotělice

InvestorObec Smidary, Náměstí Prof. Babáka 106,  503 53 Smidary

Kontaktní osoba: Dana Draštíková, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování převážně gravitační kanalizační sítě v místních částech Červeněves a Chotělice, které spadají pod obec Smidary. Odpadní vody budou napojeny na stávající čistírnu odpadních vod. Konkrétně v místní části Červeněves bude vybudováno 2,2 km gravitačního potrubí, 1 čerpací stanice a 648m výtlaku. Dále součástí stavby jsou odbočky, kterých je v plánu 88 kusů. Dále v místní části Chotělice bude vybudováno 2,64 km gravitačního potrubí, 2 čerpací stanice a 1,63 km výtlaku. Dále součástí stavby jsou odbočky, kterých je v plánu 119 kusů. Stavbou dojde k napojení přibližně 450 obyvatel na stávající čistírnu odpadních vod. Předpokládané investiční náklady akce činí 44,659 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Výkon technického dozoru investora

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 05/2020 - dosud