Pilníkov- kanalizace a ČOV

Investor: Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

Kontaktní osoba: Josef Červený, starosta města

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování gravitační kanalizační sítě v obci Pilníkov včetně nové čistírny odpadních vod, která bude umístěna jižně pod městem. Konkrétně se jedná o výstavbu celkem 12,3 km potrubí včetně nové ČOV pro 1400 EO. Jedná se převážně o gravitační potrubí, které je doplněno výtlaky a čerpacími stanicemi. Součástí stavby je tedy 7 km gravitačního potrubí, 1,7 km výtlačného potrubí včetně šesti kusů čerpacích stanic, dále součástí stavby jsou přeložky vodovodu, gravitační a tlakové přípojky o celkové délce 1,8 km. Stavbou dojde k napojení přibližně 1250 obyvatel na čistírnu odpadních vod. Předpokládané investiční náklady akce činí 188,7173 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  • Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
  • Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2017 - dosud