Krouna – kanalizace a ČOV I.etapa

Investor: Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování převážně gravitační kanalizační sítě v obci Krouna včetně nové čistírny odpadních vod, která bude umístěna severně nad obcí. Konkrétně se jedná o výstavbu celkem 8,9 km potrubí včetně nové ČOV pro 1250 EO. Jedná se o gravitační potrubí. Součástí stavby je tedy 8,9 km gravitačního potrubí DN 250, dále součástí stavby jsou gravitační přípojky o celkové délce 1,2 km. Stavbou dojde k napojení přibližně 900 obyvatel na čistírnu odpadních vod. Investiční náklady akce činí 112,6 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
  • Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2016 - dosud