Osice – Polizy splašková kanalizace

Investor: Obec Osice, Osice 117, 503 26 Osice

Kontaktní osoba: Stanislav Bydžovský, starosta obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování gravitační kanalizační sítě v místní části Polizy, která spadá pod obec Osice. Konkrétně se jedná o stavbu v místní části Podlažice, která se napojí na splaškovou kanalizaci vedoucí z obce Osice. Splaškové vody budou likvidovány na stávající ČOV Lhota pod Libčany. Jedná se o 1,95 km potrubí. Z toho bude provedeno 0,8 km gravitačního potrubí a 1,15 km výtlačného potrubí včetně tří čerpacích stanic. Na tuto stavbu je napojeno přibližně 70 obyvatel. Investiční náklady akce činí 9,742 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
  • Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2016 - 5/2020