Podlažice – splašková kanalizace I. etapa

Investor: Město Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Krňanský, starosta města

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování splaškové kanalizační sítě v místní části Podlažice, která spadá pod město Chrast. Konkrétně se jedná o stavbu I. etapy v místní části Podlažice. Odpadní vody budou likvidovány na stávající ČOV Chrast. Jedná se o 2,26 km potrubí. Z toho bude provedeno 1,5 km gravitačního potrubí a 0,8km výtlačného potrubí včetně dvou čerpacích stanic. Na tuto stavbu bude napojeno přibližně 190 obyvatel. Investiční náklady akce činí 27,847 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení akcena MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 7/2017 - 12/2020