Lhoty u Potštejna - Vodovodní řady a VDJ

Investor: Obec Lhoty u Potštejna, Lhoty u Potštejna 34, 517 54 Kostelec nad Orlicí

Kontaktní osoba: Jan Růžička, starosta obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování nového propojovacího vodovodního potrubí a výstavba nového vodojemu. Konkrétně se jedná o výstavbu 2,3km potrubí DN 80 – DN 100, které bude propojovat stávající zdroj pitné vody s novým vodojemem. Z vodojemu je propojena obec Lhoty u Potštejna. Dále z tohoto vodojemu bude vodovodním potrubím propojena obec Borovnice. Navržený vodojem bude dvoukomorový, kde každá komora bude mít kapacitu 50m3. Ve vodojemu bude instalována související technologie včetně ATS. Investiční náklady akce činí 13,707 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení akcena MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Výkon investičního dozoru
  • Supervize při výkonu technického dozoru investora z lediska čerpání dotačních prostředků OPŽP
  • Výkon koordinátora BOZP na stavbě
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 6/2017 - 5/2020