Vrchlabí - Intenzifikace  úpravny vody Herlíkovice

Investor: Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Kontaktní osoba: Ing. Jan Sobotka, starosta města

Popis projektu: Předmětem této akce je intenzifikace stávající úpravny pitné vody v Herlíkovicích. Intenzifikace spočívá ve stavebně-technologických úpravách stávající budovy úpravny vody, vybudování dvou nových akumulačních nádrží na pitnou vodu, propojovacích rozvodů a opravě nádrže prací vody. U stávajícího vodojemu pracích vod vybudování nové odradonovací provzdušňovací věže. Tato stavba je umístěna v CHKO KRNAP ve III. zóně a v ochranném pásmu vodního zdroje. Investiční náklady akce činí 70,25 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
  • Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2016 - 4/2020