Králíky – Intenzifice ČOV

Investor: Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Kontaktní osoba: Ing. Václav Kubín, starosta města

Popis projektu: Předmětem této akce je intenzifikace stávající ČOV Králíky, jejimž cílem je zkapacitnění ČOV ze současných 4000 EO na 5665 EO z důvodu rozšiřující se zástavby v katastru města Králíky včetně napojení výchovného ústavu a dětského domova a svozu komunálních odpadních vod z místních částí. Konkrétně byly zdemolovány stávající objekty česlovny a spojovací potrubí. Byla provedena výstavba nových objektů – svozová jímka, šroubové a hrubé česle, dosazovací nádrže, jímka provozní budovy, objekt rozvodny, měrné objekty, dešťová zdrž a nový výustní objekt. Dále byla provedena sanace objektů a nádrží. V areálu dále bylo provedeno rozšíření oplocení a rozšíření zpevněných ploch k novým objektům. Investiční náklady akce činí 69,68 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Výkon investičního dozoru
  • Supervize výkonu technického dozoru investora z hlediska čerpání dotačních prostředků OPŽP Výkon koordinátora BOZP
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2017 - dosud