Červený Kostelec, Bohdašín - splašková kanalizace

Investor: Město Červený Kostelec, Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Kontaktní osoba: Petr Mědílek, starosta města

Popis projektu: Bohdašín, který je místní částí města Červený Kostelec. Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v Bohdašíně, jež je místní částí města Červený Kostelec. V rámci projektu je navrženo: 2,8 km kanalizace vč. veřejné části kanalizačních přípojek a jedna čerpací stanice. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Červený Kostelec. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 305 EO z oblasti přiléhající ochrannému pásmu vodního zdroje. Investiční náklady akce činí 8,935 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP (v rámci subdodávky)
  •  Výkon technického dozoru investora (spolupráce v rámci subdodávky)
  •  Výkon investičního dozoru (v rámci subdodávky)
  •  Výkon koordinátora BOZP (spolupráce v rámci subdodávky)
  •  Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu podpořeného z OPŽP (v rámci subdodávky)
  •  Závěrečné vyhodnocení akce (v rámci subdodávky)

Termín realizace: 9/2013 – 9/2015