Nasavrky – splašková kanalizace a ČOV

Investor: Obec Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň

Kontaktní osoba: Jiří Souček, starosta obce

Popis projektu: Předmětem akce je vybudování kanalizační sítě a ČOV v obci Nasavrky. Konkrétně se jedná o výstavbu gravitační kanalizace v délce 1,75km která je v nevhodných místech doplněna výtlaky 0,6 km a souvisejícími čerpacími stanicemi. Poslední čerpací stanice je umístěna za obecním úřadem a z tohoto místa jsou splaškové vody svedeny do nově vybudované čistírny odpadních vod pro 150 EO. Investiční náklady akce činí 20,24 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na projektovou dokumentaci
  • Poradenská činnost v rámci přípravy projektu před podáním žádosti
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Příprava a podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na realizaci akce
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Výkon investičního dozoru investora
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2016 - 11/2020