Investor: Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn

Kontaktní osoba: Josef Novotný, starosta obce

Popis projektu: Tímto projektem je řešeno nahrazení a navýšení kapacity ČOV osazením nové biologicko – aktivační ČOV pro 90 EO. Součástí prací bylo odstranění střechy a dřevěné nástavby nádrže ČOV, výstavba kalojemu, svozové jímky, zděného objektu pro dmychadlo a elektro rozvaděč, nový výustní objekt, potrubí bezpečnostního přelivu ČŠ. Investiční náklady akce činí 2,377 mil. Kč s DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe a kraj
  • Příprava a organizační zajištění podání II.fáze na MZe
  • Příprava a organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby
  •  Výkon investičního dozoru

Dotační program: Ministerstvo zemědělství