Investor: Obec Opolany, Opolany 68, 289 07 Libice nad Cidlinou

Kontaktní osoba: Mgr. Irena Stránská, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba splaškové tlakové kanalizace v obci Opolany, Opolánky a Oškobrh včetně ČOV pro 1108 EO. Je navržena mechanicko – biologická čistírna odpadních vod se samostatným objektem kalového hospodářství. V rámci projektu je navrženo celkem 12,9 km tlakové kanalizační sítě. Z toho 7,4 km hlavních řadů a 5,5 km podružných řadů a 331 kusů domovních čerpacích stanic. Investiční náklady akce činí 64,3 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZE
  • Vypracování II. fáze MZe
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon koordinátora BOZP
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Ministerstvo zemědělství

Termín realizace projektu: 11/016 - 3/2020