Vrbčany - kanalizace a ČOV

Investor: Obec Vrbčany, Vrbčany 25 280 02 Kolín

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Šárka Jelínková, starostka obce

Popis projektu:  Účelem stavby bude vybudování veřejné kanalizační sítě v obci Vrbčany a ČOV pro 500 EO za účelem čištění odpadních vod. Stoková síť bude navržena převážně jako gravitační délky 3,15 km se dvěmi čerpacími stanicemi, z nichž jedna je veřejná a jedna se vztahuje k navrhované ČOV a dále výtlak délky 0,43 km. Dílčí část projektu tvoří tlakové odkanalizování délky 0,86 km v lokalitách s nevhodnou geomorfologií či geologií. Odpadní vody budou svedeny a čištěny na nově vybudované ČOV Vrbčany. Investiční náklady akce činí 50,533 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb 

  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Technický dozor investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Investiční dozor
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2015 - 03/2020