Praskačka splašková kanalizace a splašková kanalizace a ČOV Vlčkovice

Investor: Obec Praskačka, Praskačka 12,503 33 Praskačka

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Capek, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba podtlakové kanalizace s podtlakovou stanicí v obci Praskačka a výstavba gravitační kanalizace a ČOV v místní části Vlčkovice. V rámci projektu v obci Praskačka je navrženo celkem 7,2km potrubí. Podtlaková stanice slouží k výrobě podtlaku v kanalizační síti a pro čerpání splaškových vod na ČOV ve Vlčkovicích. V místní části Vlčkovice je vybudována převážně gravitační kanalizace délky 2,76 km a výtlak délky 0,68 km. Odpadní vody jsou svedeny a čištěny na ČOV ve Vlčkovicích pro 800 EO. Investiční náklady akce činí 71,414 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb 

  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  • Kontrola projektové dokumentace a výkazu výměr
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Výkon investičního dozoru investora
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace stavby: 10/2015 - 11/2018