Žiželice - splašková kanalizace 2. etapa

Investor: Obec Žiželice, Masarykovo nám. 1, 281 29 Žiželice

Kontaktní osoba: Ing. Radan Eliáš, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je dostavba kanalizace v Obci Žiželice. V rámci projektu je navrženo celkem 3,98 km kanalizace se třemi čerpacími stanicemi na síti. Z toho délka gravitační kanalizace bude 3,77 km a výtlačné potrubí bude délky 0,21 km. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť obce Žiželice. Odpadní vody jsou svedeny a čištěny na ČOV Žiželice. Investiční náklady akce činí 35,92 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  • Optimalizace nákladů projektu, technicko-ekonomické zhodnocní projektu
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Technický dozor investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Investiční dozor
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2015 - 03/2020