Brada - Rybníček a Kbelnice - splašková kanalizace

Investor: Dobrovolný svazek obcí Brada - Rybníček a Kbelnice, Rybníček 30, 506 01 Jičín

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Leksa, předseda DSO

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba kanalizace v obci Brada-Rybníček a v obci Kbelnice. V rámci projektu je navrženo celkem 7,5 km kanalizace se třemi čerpacími stanicemi na síti. Z toho délka gravitační kanalizace bude 6,3 km a výtlačné potrubí bude délky 1,2 km. Stavba kanalizace bude po realizaci užívána k odvedení splaškových odpadních vod od nemovitostí a jejich čištění na čistírně odpadních vod v Jičíně. Investiční náklady akce jsou 44,097 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů proRoPD a SoPP
  • Investiční dozor
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operačníprogram životní prostředí

Termín: 8/2016 - 12/2018