Investor: Obec Batňovice, Batnovice 4, 542 37 Batňovice

Kontaktní osoba: Vladimíra Pátková, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je dostavba kanalizace v Batňovicích - II.etapa. V rámci projektu je navrženo celkem 1,74 km kanalizace a dvě čerpací stanice na síti. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť obce Batňovice. Odpadní vody budou svedeny a čištěny na ČOV Úpice. Projekt se týká celkem 160 EO a realizační náklady akce činí 12,736 mil Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe
  •  Výkon investičního dozoru investora
  •  Výkon koordinátora BOZP
  • Vypracovnání závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program Ministerstav zemědělství - Podprogram 129 253