Investor: Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa

Kontaktní osoba: Ing. Karel Engliš, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je intenzifijaceČOV ze stávajících 600 EO na 1500 EO. ČOV Černá Voda leží ve III. zóně Krkonošského národního parku. Cena realizace stavby je 9,69 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe
  •  Výkon investičního dozoru

Dotační program: Program Ministerstav zemědělstí - Podprogram 129 253