Investor: Město Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

Kontaktní osoba: MVDr. Ivan Jeník, starosta města

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování nové splaškové kanalizace v místní části Trpišov, která spadá pod město Slatiňany. Jedná se o výstavbu gravitační kanalizace, která je doplněna v místě nevhodného svažování terénu výtlaky, celková délka kanalizace je 6,4km. Splaškové vody budou odváděny do kanalizační sítě Města Slatiňany a následně na ČOV v Chrudimi. Cena realizace stavby je 34,98 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe
  •  Organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele

Dotační program: Program Ministerstav zemědělstí - Podprogram 129 253