Hamry, Studnice, Vortová - Odkanalizování obcí

Investor: Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, Obec Studnice, Studnice 108, 539 01 Hlinsko

Kontaktní osoba: Marcela Sázavová, předsedkyně svazku

Popis projektu: Projekt řešil vybudování oddílné kanalizace v obcích Hamry, Studnice, Vortová. Vybudováno bylo celkem 21,86 km kanalizačních sítí s následným odvedením splaškových vod na stávající ČOV v Hlinsku v Čechách. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro napojení 982 EO na stávající ČOV Hlinsko. Celkové uznatelné náklady projektu činily 78,28 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Administrace a podání žádosti na SFŽP
  •  Příprava a administrace výběrového řízení na technický dozor investora
  •  Příprava a administrace výběrového řízení na projekční práce
  •  Příprava a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby
  •  Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Termín realizacee: 10/2007 – 9/2013