Zblov - Kanalizace

Investor: Obec Studnice, Studnice 1, 549 48 Studnice

Kontaktní osoba: Ing. Helena Toldová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu byla dostavba splaškové kanalizace o obci Zblov, s odvedením splaškových vod na čistírnou odpadních vod o dostatečné kapacitě. Celkem se jednalo o výstavbu 1,6 km kanalizace. Celkové investiční náklady akce činí 11,72 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 04/2011 – 12/2012