Vidnava – rozšíření ČOV

Investor: město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Kontaktní osoba: Bc. Rostislav Kačora, starosta města

Popis projektu: Předmětem projektu je intenzifikace ČOV Vidnava na projektovanou kapacitu 2500 EO. Pro dočištění odpadních vod a pro měření odtoku bude zřízen na odtoku z intenzifikovavé ČOV nový objekt terciálního stupně a nový měrný objekt. Cílem projektu je zajistit efektivní čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb. a NV 23/2011 Sb.) a současně vytvořit vhodné technické podmínky pro možnost odkanalizování všech odpadních vod ze zájmového území pro stav současný i cílový.

Realizační náklady akce činí 28,616 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby
  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  •  Příprava a organizační zajištění zadávacího řízení na poskytovatele úvěru
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu podpořeného z OPŽP

 Termín realizace : 03/2012 - dosud