Včelákov, Bystřice, Vyhnánov, Příkrakov, Střítež -Splašková kanalizace včetně ČOV v Příkrakově

Investor: Městys Včelákov, Včelákov 81, 539 57 Včelákov

Kontaktní osoba: Monika Vacková, starostka městyse

Popis projektu: Projekt řeší odkanalizování městyse Včelákov, včetně místních částí a umístění nové ČOV v místní části Příkrakov. Realizace splaškové kanalizace zahrnuje výstavbu 7856 m gravitačních stok a výtlačných řadů, včetně 7 ks ČS. Součástí projektu je výstavba ČOV s kapacitou 600 EO. Cílem je vytvoření předpokladu pro napojení 502 EO. Cílem projektu je zlepšení životního prostředí v městyse prostřednictvím vybudování kanalizačního systému a ČOV a snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Celkové uznatelné náklady projektu činí 52,8 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Poradenská činnost při přípravě projektu a zpracování žádosti OPŽP
  •  Administrace žádosti OPŽP
  •  Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby
  •  Příprava podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvě o poskytnutí     podpory
  •  Výběrové řízení na zhotovitele stavby
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Termín akce: 11/2011 - 11/2014