Trutnov - Bojiště – odkanalizování

Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 1

Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Adamec, starosta města

Popis projektu: Projekt řešil výstavbu nového kanalizačního systému oddílné kanalizace v městské části Trutnova – Bojiště. Zahrnuje výstavbu nových splaškových kanalizačních stok o celkové délce 3 375 m, výtlačné řady DN 80 a DN 100 o celkové délce 1303 m, tři podzemní čerpací stanice a veřejné části domovních přípojek o délce  263 m. Projekt přispěl ke zlepšení životního prostředí. Jeho realizací  byl vytvořen předpoklad pro připojení 625 ekvivalentních obyvatel na stávající ČOV v Bohuslavicích. Cílem projektu bylo vybudování kanalizační sítě v městské části Bojiště a dosažení zlepšení kvality životního prostředí. Realizace projektového záměru přinese významné zlepšení kvality vody v oblasti (lososové vody), která je využívána ke koupání a rekreačnímu rybolovu a byla znečišťována množstvím splašků ze stávající bytové zástavby i rekreačních objektů. Celkové uznatelné náklady projektu činily 26,44 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Zpracování návrhu žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
  •  Zpracování finanční analýzy projektu
  •  Kompletní příprava a organizace koncesního řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
  •  Kompletní příprava a organizace VŘ na zhotovitele stavby
  •  Výkon investičního dozoru investora

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 

Termín akce: 04/2011 – 3/2015