Temný Důl - Intenzifikace úpravny vody

Investor: Vodovody a Kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 01 Trutnov

Kontaktní osoba: Ing. Josef Moravec, ředitel a prokurista

Popis projektu: Celkový stav úpravny vody je neutěšený, jsou nutné provést stavební úpravy dožitých stavebních konstrukcí, sanace betonových konstrukcí, výměnu dožitých částí technologie.

Cílem projektu je dosáhnout optimálních hodnot parametrů jakosti pitné vody v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými požadavky a eliminace bakteriálního znečištění. Realizací projektu dojde k pozitivnímu ovlivnění vodního režimu, především bude dosahováno optimálních hodnot parametrů jakosti pitné vody v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými požadavky, současně dojde k eliminaci bakteriálního znečištění.

Po realizaci akce bude vytvořen předpoklad pro zásobování 29 474 obyvatel kvalitní pitnou vodou.

Investiční náklady akce činí 116,51 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Organizace výběrového řízení na zhotovitele PD
  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  •  Příprava a organizační zajištění zadávacího řízení na poskytovatele úvěru
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

 Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín akce: 07/2011 – 06/2015