Proseč - Kanalizace  IV. etapa

Investor: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Kontaktní osoba: Jan Macháček, starosta města

Popis projektu: Projekt řešil rozšíření stávající mechanicko – biologické ČOV na kapacitu 2522 EO, výstavbu 4,55 km nových kanalizačních sítí. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro připojení 749 EO. Výstavbou jednotné stokové sítě na levém břehu Prosečského potoka dojde ke snížení znečištění a eutrofizace povrchových vod. Celkové náklady stavebních prací projektu činily 28,72 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Zpracování žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí
  •  Poradenská činnost, příprava a organizace zadávacích řízení na zhotovitele projektové dokumentace a zhotovitele stavby
  •  Příprava podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis smlouvy se SFŽP
  •  Výkon technického dozoru investora (vč. činností souvisejících s čerpáním dotace z OPŽP)
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Termín akce: 2007 – 2011