Poštovice - ČOV a splašková kanalizace

Investor: Obec Poštovice, Poštovice 13, 273 72 Šlápanice

Kontaktní osoba: Ing. Karel Koukolíček, starosta obce

Popis projektu: Projekt řeší odkanalizování obce Poštovice a umístění nové ČOV v obci. Realizace splaškové kanalizace zahrnuje výstavbu 3173 m výtlačných řadů a 89 ks čerpacích šachet. Součástí projektu je výstavba ČOV s kapacitou 300 EO. Cílem je vytvoření předpokladu pro napojení 300 EO. Cílem projektu je likvidace splaškových odpadních vod produkovaných v obci, zlepšení hygienických opatření a lepší ekologické nakládání s odpadními vodami, výrazné zlepšení kvality podzemních vod a komplexní vodohospodářské zajištění obce. Celkové uznatelné náklady projektu činí 20,66 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizace VŘ na další stupeň PD a autorský dozor
  • Monitoring projektu a podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí podpory
  •  Kontrola průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon Investičního dozoru
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Termín akce: 05/2012 – 1/2016