Pec pod Sněžkou - Doplnění technologie na ČOV a zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV

Investor: Vodovody a Kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 01 Trutnov

Kontaktní osoba: Ing. Josef Moravec, ředitel a prokurista

Popis projektu: Celý areál ČOV je umístěn ve skalním masivu - v kaverně. Projekt řeší doplnění technologie stávající ČOV. Součástí projektu je jednak doplnění technologie o provzdušňování denitrifikační nádrže, včetně instalace nového dmychadla a oxisondy a dále dostavba terciálního stupně čištění. Projekt dále řeší zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV. Cílem projektu je doplnění technologie stávající ČOV. Realizací projektu dojde k podstatnému zlepšení čistoty vypouštěných odpadních vod a k optimalizaci provozu ČOV.

Investiční náklady akce činí 21,54 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Organizace výběrového řízení na zhotovitele PD
  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  •  Příprava a organizační zajištění zadávacího řízení na poskytovatele úvěru
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

 Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín akce: 06/2012 – 04/2016