Olešnice v Orlických horách - Odkanalizování a ČOV

Investor: Obec Olešnice v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách 8, 517 83 Olešnice v Orlických horách

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Skalická, starostka obce

Popis projektu: Projekt řešil umístění nové ČOV v obci a výstavbu nové oddílné splaškové gravitační kanalizace. Realizace splaškové kanalizace zahrnovala výstavbu 0,94 km gravitačních stok s 1 ČS před ČOV. Realizována byla nová ČOV s kapacitou 500 EO. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro napojení 254 EO. Cílem projektu bylo zlepšení životního prostředí v obci prostřednictvím vybudování kanalizačního systému a centrální ČOV v obci. Celkové náklady projektu činily 16 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Zpracování žádosti o podporu z OPŽP
  •  Poradenská činnost, příprava a organizace zadávacích řízení na zhotovitele PD
  •  Příprava a organizace zadávacích řízení na zhotovitele stavby
  •  Příprava podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace
  •  Výkon technického dozoru investora, vč. činností souvisejících s čerpáním dotace
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Termín akce: 10/2007 - 2011