Mostek - Dostavba splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV 1500 EO

Investor: Obec Mostek, Mostek 34, 544 75 Mostek

Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Tázlar, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je dostavba splaškové kanalizace v zastavěné části obce Mostek. Splaškové vody budou odváděny na stávající ČOV, která bude intenzifikována na kapacitu 1500 EO. Součástí intenzifikace je kompletní výměna technologie ČOV. Celé řešené území se nachází v CHOPAV Východočeská křída a pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Borovnického potoka, který je dle NV č. 71/2003 Sb. řazen mezi lososové vody. Projekt bude tedy mít pozitivní vliv na rozvoj obce a na ochranu životního prostředí.

Investiční náklady akce činí 15,57 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele, soupisu prací a výkazu výměr
  •  Zpracování dokumentace pro územní řízení
  •  Zpracování dokumentace pro stavební řízení
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon technického dozoru

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín akce: 03/2014 – 10/2015