Martínkovice - splašková kanalizace

Investor: Obec Martínkovice, Martínkovice 186, 549 73

Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Jirka, starosta obce

Popis projektu: Jedná se o liniovou stavbu oddílné splaškové kanalizace, v celém rozsahu zastavěné části obce Martínkovice v převážné části v souběhu s vodotečí nebo silnicí. Splaškové vody z Martínkovic budou přivedeny k likvidaci do stávající ČOV Broumov. Celkem bude vybudováno 8,9km kanalizace a 1 čerpací stanice. Realizací projektu bude umožněno napojení 510EO. Cílem projektu je snížení znečištění vod v obci Martínkovice, která se nachází v CHKO Broumovsko a částečně zasahuje i do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická pánev a ptačí oblasti Broumovsko (Natura 2000).

Investiční náklady akce činí 44,488 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  •  Organizace výběrového řízení na poskytovatele úvěru
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu podpořeného z OPŽP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

 Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace: 3/2014 – 4/2016