Křinice - splašková kanalizace I. a II. etapa

Investor: Obec Křinice, Křinice 45, 550 01 Broumov 1

Kontaktní osoba: Libuše Rosová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v obci Křinice a její napojení na ČOV Broumov. V rámci projektu bude vybudováno 6,2km kanalizace a 1 čerpací stanice. Součástí jsou i veřejné části přípojek. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 462 EO z oblasti ležící v CHKO Broumovsko a v blízkosti dalších zvláště chráněných území, zejména pak ochranného pásma vodního zdroje. Investiční náklady akce činí 34,6 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP 
  •  Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně inženýringu
  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  •  Zajištění a organizace výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu podpořeného z OPŽP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013