Kořenice - ČOV a splašková kanalizace

Investor: Obec Kořenice, Kořenice 78, 280 02 Kolín

Kontaktní osoba: Jan Ševčík, starosta obce

Popis projektu: Projekt řešil výstavbu oddílné splaškové kanalizace a novostavbu mechanicko – biologické ČOV v obci Kořenice. Realizace zahrnovala výstavbu 2,22 km gravitační kanalizace a umístění nové ČOV s kapacitou 274 EO. Cílem projektu je snížení znečištění vod v obci, v které se nachází I. a II. stupeň ochranného pásma vodního zdroje. Uznatelné náklady akce činily 26,10 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu z OPŽP
  •  Monitoring projektu a příprava podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  •  Organizace výběrového řízení na zpracovatele PD
  •  Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Poradenství v oblasti zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury
  •  Kompletní příprava a organizace koncesního řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013