Chvalkovice - Kanalizace

Investor: Obec Chvalkovice, Chvalkovice 130, 552 04 Chvalkovice v Čechách

Kontaktní osoba: Miroslav Kališ, starosta obce

Popis projektu: Projekt řeší odkanalizování obce Chvalkovice, včetně místní části Miskolezy a obce Velký Třebešov. Realizace akce zahrnuje výstavbu 10,713 km nových kanalizačních sítí (gravitačních a výtlačných řadů), včetně 3 ČS. Cílem akce je vytvoření předpokladu pro odkanalizování 970 EO z obce Chvalkovice, včetně místní části Miskolezy. Cílem projektu je odkanalizování obce Chvalkovice, splnění NV 61/2003 Sb., odstranění znečištění od celkem 1006 EO. Obec leží v ochranném pásmu vodního zdroje. Celkové uznatelné náklady projektu činí 70,23 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Poradenství v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu na Státní fond životního prostředí ČR
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP ČR
  •  Monitoring a administrace projektu, vč. poradenské činnosti spojené s monitoringem
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr poskytovatele bankovního úvěru
  •  Výkon činnosti TDI a ID
  •  Výkon činnosti koordinátora BOZP
  •  Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu OPŽP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013