Jíkev - Kanalizace a ČOV

Investor: Obec Jíkev, Jíkev 58, 289 32 Oskořínek

Kontaktní osoba: Vladimír Káninský, starosta obce

Popis projektu: Projekt řešil výstavbu nové splaškové kanalizace v Jíkvi a umístění nové machanicko – biologické ČOV. Realizace splaškové kanalizace zahrnovala výstavbu 3,73 km gravitačních stok a 0,487 km výtlačných řadů s 3 ks ČS. Celková délka kanalizačních řadů činí 4,21 km. Součástí projektu byla i stavba nové ČOV v obci pro 437 EO. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro napojení 437 EO. Cílem projektu bylo snížení znečištění vod v oblasti ležící v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů přírodních minerálních vod. Investiční náklady akce činily 30,57 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu z OPŽP
  •  Organizace výběrového řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
  •  Poradenství v oblasti zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury
  •  Kompletní příprava a organizace výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby
  •  Monitoring projektu v době výstavby
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Příprava a organizační zajištění výběrového řízení na dodatečné stavební práce
  •  Závěrečné vyhodnocení akce